หลักสูตรของเรา

Ph.D. in MIS

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย      :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Philosophy Program in Management Information System ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)ชื่อย่อ  …

M.Sc. in MIS

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management of Information Systems: MIS) ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Management Information System ชื่อปริญญาและสาขาวิชา…

M.Sc. in MIS 62
• MDB •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัล (Management of Digital Business: MDB) 

One Experience One Success

เอกสารดาวน์โหลด

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ: thesis หรือ dissertation) เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา สำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใช้เป็นเอกสารในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การดำเนินการเกี่ยวกับการวิทยานิพนธ์ ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.…

การค้นคว้าอิสระ

การดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่1. MIS P Day 2. MIS D Day3. การเสนอโครงการและแต่งตั้งที่ปรึกษา4. การสอบหัวข้อ5. การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ1. MIS P Day เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกำลังจะเริ่มทำการค้นคว้าอิสระทราบถึงรายละเอียดการทำค้นคว้าอิสระ…

เอกสารทางการศึกษา

การขอเอกสารทางการศึกษา

Event

21/08/2019

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น…

Continue Reading
26/05/2019

MIS จัด ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 9

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562…

Continue Reading
18/04/2019

MIS คว้ารางวัลในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หรือ ดร.เมา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ของเราได้ร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “47th International Exhibition of Inventions Geneva” (เดอะ โฟตี้เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ๊กซิบิชั่น ออฟ อินเวนชั่น เจนีวา) ที่นครเจนีวา…

Continue Reading

ประกาศ

ศิษย์เก่า MIS

News

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่…

Continue Reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

กำหนดการ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม Open Chat เข้ากลุ่มได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.https://line.me/ti/g2/onWWrstW6xP0LNGPq6xqeBEHGCEK5OLMFmpYwA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0sC5njZf-cF3httf-cjTSzlAl-rBM9qo5a006uer_dHsSG7qUTV5XAHvo

Continue Reading
15/11/2020

โครงการสัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

ที่มาและความสำคัญของโครงการ ทุกองค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญและมีการนำเทคโนโลยี (Technology) เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล แต่หากผู้ใช้งานเทคโนโลยีไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น และไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยร้ายต่าง ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาขณะที่มีการใช้งานเทคโนโลยี…

Continue Reading

MIS Articles

Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance

Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance AuthorsNathaporn Utakrit, KMUTNBNattavee Utakrit, KMUTNB The advent of the Internet completely…

Learn More

12 ปัจจัย แห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital Economy Ep.01

12 ปัจจัยแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ ‘Digital Economy’ การทำความเข้าใจแก่นแท้ทั้ง 12 ประการจะทำให้คุณรู้ซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจยุคใหม่กับยุคเก่า มันทำให้คุณพร้อมรับมือและสร้างการเปลี่ยนรูปองค์กรของคุณได้สำเร็จ ปัจจัยที่ 1 : องค์ความรู้ “เศรษฐกิจยุคใหม่คือ เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้” เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เศรษฐกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ "เทคโนโลยีที่ฉลาด” อะไรก็ตามมันก็มีปัญญาของมนุษย์เป็นพื้นฐาน James Brian Quinn…

Learn More

E-Business และ E-Commerce เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

E-Business และ E-Commerce ได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการประสานงาน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การไหลของข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนในการใช้กระดาษ การลดต้นทุนการเดินทาง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของธุรกิจให้เป็นที่น่าพึงพอใจอีกด้วย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า E-Business และ E-Commerce มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่า…

Learn More