ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน

  1. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียน

https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/login

2. ลงทะเบียนรายวิชา
2.1 นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ข้อมูลการลงทะเบียน” หากอยู่ในช่วงการ
ลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจะแสดงเมนู ลงทะเบียน, รักษาสภาพ Project/Thesis ดังรูป

2.2 การลงทะเบียน
1) รายวิชาคลิกเมนู “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน โดยเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น
2) กรุณาอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียน จากนั้นคลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข

2.3 เข้าสู่หน้าจอเลือกรายวิชาลงทะเบียน
(3.1) หากคณะ/ภาควิชา ได้กำหนดรายวิชาตามหลักสูตรของนักศึกษาไว้ระบบจะแสดงข้อมูลรายวิชา
ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ดังรูป
(3.2) สามารถคลิกปุ่ม “ลบวิชา” ในรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียนได้
(3.3) สามารถ ระบุรหัสรายวิชา และค้นหาข้อมูลรายวิชาเปิด ที่ต้องการเลือกลงทะเบียนเพิ่มเติมได้
(3.4) คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อตรวจสอบการติดเงื่อนไขลงทะเบียน และเข้าสู่หน้าจอยืนยันการลงทะเบียน
กรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนรายวิชาตามที่คณะ/ภาควิชากำหนด ให้ข้ามขั้นตอนข้อ 2.3.2 และ 2.3.3

4.4 เข้าสู่หน้าจอตรวจสอบ และยืนยันการลงทะเบียน
(4.1) นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูล ก่อนคลิกปุ่ม “ยืนยันยันลงทะเบียน” ประกอบด้วย
– ข้อมูลรายวิชา ตอนเรียน และวันเวลาเรียน/เวลาสอบ
– ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียน
– ข้อมูลตารางเรียนในรูปแบบของตาราง
(4.2) จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”

4.5 เมื่อคลิกยืนยันลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
(5.1) ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอผลการลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งการ
ชำระเงินค่าลงทะเบียน

5. คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน”

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน