ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ 1/2567

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ 1/2567

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์การรับสมัคร http://grad.admission.kmutnb.ac.th/

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนที่ 4 ระเบียบการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 5 เลือกแท็บสมัครเข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนที่ 6 ที่เมนูสาขาวิชาและป้อนข้อมูล ให้กรอกวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 7 ในส่วนของสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ให้เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร โดยปริญญาโทสาขา MIS จะมี Code นำหน้าว่า MMIST สำหรับภาคปกติ และ S-MMIST สำหรับภาคค่ำ และเสาร์-อาทิตย์ โดยภาคค่ำจะเป็นของแขนง MDB ขณะที่เสาร์-อาทิตย์จะเป็นของแขนง MIS

ขั้นตอนที่ 8 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 9 กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน

ขั้นตอนที่ 10 เลือกดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

ขั้นตอน 12 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน