การเสนอกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา MIS Project Day: D-Day Exam

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พร้อมคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับความเหมาะสมกับนักศึกษา

ขั้นตอนการเสนอกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา MIS Project Day: D-Day Exam

  1. นักศึกษาจองคิวเสนอกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 25XX
  2. นักศึกษาเตรียมกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 25XX
  3. นักศึกษานำเสนอกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 25XX ตามกำหนดการจัดโครงการ MIS Project Day: D-Day Exam
  4. ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 25XX