การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ

— ขั้นตอนการเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ–

1. นักศึกษากรอกเอกสาร ดังต่อไปนี้
– ทส.01 โครงการค้นคว้าอิสระ (Proposal)
– ทส.09 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ << Download >>
– ทส.10 คำร้องขอเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ << Download >>
2. นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาร่วมลงนามให้ความเห็นชอบ
3. นักศึกษานำเอกสารมาให้ภาควิชาจัดทำประกาศอนุมัติโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
4. ภาควิชาฯ ประกาศอนุมัติโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
5. นักศึกษายื่นสอบหัวข้อภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสาร

— ตัวอย่างการกรอกเอกสาร —

— หมายเหตุ —
1. การเขียนชื่อหลักสูตร ภาควิชา และ คณะ
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชา : MIS การบริหารระบบสารสนเทศ / MDB การบริหารธุรกิจดิจิทัล
ชื่อย่อหลักสูตร : S-MMIST
ชื่อภาควิชา : ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อคณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล