วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ: thesis หรือ dissertation) เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา สำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใช้เป็นเอกสารในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการวิทยานิพนธ์ ของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. นักศึกษาปริญญาโท จะเรียกว่า วิทยานิพนธ์ (Thesis) ความเข้มข้นของงานวิจัย 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาปริญญาเอก จะเรียกว่า  วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ (dissertation) ความเข้มข้นของงานวิจัย 36 หน่วยกิต

การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

 • บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 • บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
 • บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
 • บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์
 • บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
 • บ.021 โครงการย่อ
 •