Hall of Fame

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป


2565

2564

2563


2562


256125602558


2557


2553