ความร่วมมือและงานวิจัย

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. จัดตั้งขึ้นโดยร่วมมือกับ Oklahoma State University (OSU) สหรัฐอเมริกา และใช้หลักสูตร MIS ของ OSU เป็นต้นแบบ ต่อมาได้มีการปรับรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ Fern Universität in Hagen (Germany), Edith Cowan University (Australia) รวมทั้งกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และองค์กรภาคเอกชนอย่าง JP Insurance เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของเราให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย และ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งทุกปีนักศึกษาของเราจะได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง