โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรักและผูกพันธ์กับภาควิชาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่อไป มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 จำนวน 1 คน ได้แก่…

Continue Reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

กำหนดการ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม Open Chat เข้ากลุ่มได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.https://line.me/ti/g2/onWWrstW6xP0LNGPq6xqeBEHGCEK5OLMFmpYwA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0sC5njZf-cF3httf-cjTSzlAl-rBM9qo5a006uer_dHsSG7qUTV5XAHvo

Continue Reading

โครงการสัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

ที่มาและความสำคัญของโครงการ ทุกองค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญและมีการนำเทคโนโลยี (Technology) เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล แต่หากผู้ใช้งานเทคโนโลยีไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น และไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยร้ายต่าง ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาขณะที่มีการใช้งานเทคโนโลยี เช่น Social Networking Dangers, E-mail Scams, Phishing Attacks, Malware, Mobile Device Security, Clear Desk & Clear Screen, Bring-Your-Own-Device (BYOD), Working…

Continue Reading

โครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การทำวิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกระบวนการภาคบังคับหนึ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นจะต้องดำเนินการ การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย นั่นคือการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไรจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนำเสนอข้อมูลแบบไหน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะต้องทำวิจัย ทางภาควิชาฯ จึงจัดโครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา2563 โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรียนรู้กระบวนการประมวลความคิดที่สร้างสรรค์ของท่าน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ฟังการบรรยายเป็นอย่างยิ่ง กำหนดการ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7A07 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรักและผูกพันธ์กับภาควิชาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปุณชญา…

Continue Reading

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTIS 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขา MIS มจพ. ของเราจำนวน 28 คนที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 (ACTIS 2019) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ นักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้ อาทิตย์ ดาบลาอ่า นำเสนอเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หุ้นธนาคารและการประยุกต์ใช้ตัวแบบ พยากรณ์ราคาหุ้น” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พยุง มีสัจกมลวรรณ จันทรนิมิ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบแนะน่าด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์และ การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย Cosine Similarity” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พยุง มีสัจศราวุฒิปุราทะกัง…

Continue Reading

นักศึกษา MIS คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3 ทุน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดใน "งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562" ปรากฎว่ามี 3 ผลงานของนักศึกษา MIS ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ มีรายละเอียด ดังนี้ ผลงานเรื่อง "ร้านสะดวกปลูก-สะดวกเลี้ยง 12-24" โดย นายภัทรณวัชร์ เอมคุ้ม และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ผลงานเรื่อง "ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเหมืองข้อความจากทวิตเตอร์ในการจำแนกความคิดเห็นต่อตราสินค้ากาแฟ" โดย นางสาวมะลิวัลย์ นิตย์สุวัฒน์,…

Continue Reading

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะ IT แห่งประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวเป็นของ คุณปรีชา ผลบุญดี และของคุณอรุณ อินทนนท์ ซึ่งผลงานของคุณปรีชานั้นได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานนี้อีกด้วย ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Continue Reading

นศ.ปริญญาโท ปี 2 สาขา MIS ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

คุณธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ นศ.ปริญญาโท ปี 2 สาขา MIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Continue Reading