การค้นคว้าอิสระ

การดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่
1. MIS P Day
2. MIS D Day
3. การเสนอโครงการและแต่งตั้งที่ปรึกษา
4. การสอบหัวข้อ
5. การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. MIS P Day เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกำลังจะเริ่มทำการค้นคว้าอิสระทราบถึงรายละเอียดการทำค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดความถนัด รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ MIS D Day และตอบข้อซักถามให้กับนักศึกษาทราบ

2.MIS D Day เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเริ่มทำการค้นคว้าอิสระได้นำเสนอกรอบแนวคิด หรือแนวทางหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ โดยต้องนำผลงานวิจัย ผลงานประชุมวิชาการจำนวน 30 ฉบับ แบ่งเป็น ภาษาไทย 20 ภาษาอังกฤษ 10 ฉบับ มาอ้างอิงว่าเคยมีผู้สนใจในเรื่อง/หรือเทคนิค ดังกล่าวแล้วหรือไม่

3. การเสนอโครงการและแต่งตั้งที่ปรึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาจากโครงการ MIS D Day แล้วจะดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมขอเสนอโครงการและแต่งตั้งที่ปรึกษา

4. การสอบหัวข้อ
เมื่อนักศึกษาขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นสมควรให้นักศึกษาทำการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระได้ คณะกรรมการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ประกอบไปด้วย
1. อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ที่ปรึกษาร่วม
5. การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบจบผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดอย่างเป็นระบบ สามารถตอบคำถามคณะกรรมการสอบในมิติต่าง ๆ ในด้านวิชาการ เนื้อหา และด้านข้อมูลทางสถิติงานวิจัย เป็นต้น
การสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ สามารถสอบได้วันละ 3 คน/วัน
5.1 เวลาสอบ 08.00 – 11.00 น.
5.2 เวลาสอบ 11.00 – 14.00 น.
5.3 เวลาสอบ 14.00 – 17.00 น

คณะกรรมการสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ ประกอบไปด้วย
1. ประธานสอบการค้นคว้าอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานตีพิมพ์วารสารมากกว่า 10 เรื่อง และวาสารนานาชาติ ไม่ต่่ำกว่า 5 เรื่อง
2. อาจารย์ที่ปรึกษา (กรรมการ)
3. ที่ปรึกษาร่วม (กรรมการ)

เอกสารสำหรับการเสนอโครงการ

ทรานสคริปฉบับตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บ.101 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

เอกสารสำหรับการสอบหัวข้อ

ทส.11 คำร้องขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ
ทส.12 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ
ทส.13 ใบรายงานผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ
ทส.14 คําร้องขอส่งโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

เอกสารสำหรับการสอบป้องกัน

ทรานสคริปฉบับตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บ.013 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
บ. 102 โครงการย่อ/บทคัดย่อ