การสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ

การสอบหัวข้อ เมื่อนักศึกษาขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นสมควรให้นักศึกษาทำการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระได้ คณะกรรมการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารการสอบดังต่อไปนี้
1. นักศึกษากรอกเอกสาร ดังต่อไปนี้
– ทส.11 คำร้องขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ << Download >>
– ทส.12 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ << Download >>
– ทส.13 ใบรายงานผลการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ << Download >>
– ทส.14 คําร้องขอส่งโครงการค้นคว้าอิสระฉบับ << Download >>
2. นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาร่วมลงนามให้ความเห็นชอบ
3. นักศึกษานำเอกสารมาให้ภาควิชาจัดทำประกาศอนุมัติโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
4. ภาควิชาฯ ประกาศอนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

— ตัวอย่างการกรอกเอกสาร —

— หมายเหตุ —
1. การเขียนชื่อหลักสูตร ภาควิชา และ คณะ
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชา : MIS การบริหารระบบสารสนเทศ / MDB การบริหารธุรกิจดิจิทัล
ชื่อย่อหลักสูตร : S-MMIST
ชื่อภาควิชา : ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อคณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล