การสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ :MIS Project Day: Title Exam

การสอบหัวข้อ เมื่อนักศึกษาขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นสมควรให้นักศึกษาทำการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ คณะกรรมการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาต้องยื่นเอกสารการสอบดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษายื่นคำร้อง ขอเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (บ.001)
  ผ่าน ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
 2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (บ.003)
  ผ่าน ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
 3. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามภายในวันที่สอบ
 4. นักศึกษา upload ผลสอบหัวข้อหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  ผ่าน ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย