Chief of MIS

ประธานสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล


2558


คุณภูวนาท นาชัย 


2559


คุณวีระ คูเมืองแมน


2560


คุณธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์


2561


คุณนที ยิ้มเจอ


2562


คุณพุทธิพันธ์ วัฒนา


2563


คุณอดิเทพ ปานวณิชยกิจ