Overview

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัย และ พัฒนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการงานวิจัย ตลอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็น ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ
หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของภาควิชา ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อสอดคล้องเป้าหมาย และพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย