บรรยากาศในการเรียนรู้

การเรียนในหลักสูตรของเราไม่ได้เน้นแค่การเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่เรายังฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์จำลอง บทบาทสมมติ การฝึกในห้องปฏิบัติการ การศึกษาดูงานภายนอก  รวมถึงกิจกรรมสร้างความสามัคคีในรูปแบบ MIS FAMILYการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนในหลักสูตรของเรา  นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมของภาควิชายังถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัย สวยงาม เน้นธีมสีน้ำเงินฟ้า (ฟ้า MIS) ซึ่งเป็นสีแห่งศรัทธา ความมีระเบียบ ความจริง ความสุขุม ความน่าเชื่อถือ ความจงรักภักดี เป็นเอกภาพ และแรงบันดาลใจ สร้างความรู้สึกสงบเย็น และช่วยให้ผ่อนคลายทำให้จิตใจสงบ ซึ่งสีน้ำเงินฟ้าเป็นสีที่ถูกเลือกให้เป็นสีที่ปลอดภัยที่สุด ช่วยสร้างบรรยายกาศความสุขุมและเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน และผู้พบเห็น อีกทั้งลักษณะของห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชาได้ถูกออกแบบให้มีรูปแบบหลากหลายมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน อาทิ ห้องบรรยายทฤษฎี (Lecture room) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) ห้องเรียนแบบห้องบรรยายแบบใกล้ชิด (U shape)  ห้องเรียนรู้แบบอเนกประสงค์ (Common room) และห้องประชุมย่อย (Meeting room)