การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ MIS Project Day: Defensive Exam

เพื่อสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระและเป็นกระบวนการส่วนสุดท้ายที่ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 2 ปี

ขั้นตอนการยื่นเอกสารสอบ

 1. นักศึกษายื่นคำร้อง ขอสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บ.004)
  1 – 12 มีนาคม พ.ศ. 25XX ผ่าน ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ upload ขึ้นระบบคือ บ.102 โครงการย่อ
 2. นักศึกษายื่นเอกสารประกอบการสอบป้องกัน (ฉบับส่งให้ประธานสอบป้องกัน) ได้แก่
  – บ.102 โครงการย่อ
  – เล่มการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสอบป้องกัน) รูปแบบไฟล์ PDF
  – เล่นการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสอบป้องกัน) รูปแบบไฟล์ doc
  – ใบรายงานผลการสอบป้องกัน การค้นคว้าอิสระ รูปแบบไฟล์ PDF
  ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 20 มีนาคม พ.ศ. 25XX
 3. นักศึกษา upload ผลสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ขึ้นบน ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
 4. นักศึกษาแก้เล่มให้เสร็จตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบ