ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ

Education

ปริญญาตรี ค.อ.บ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาค-วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ.
ปริญญาโท ค.อ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สจพ.
ปริญญาเอก ว.ท.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

Teaching Subjects

– Statistics and Research Methodology for IT
– Practicum in Management Information Systems
– Human Resource Management for Digital Business
– Reading Unit in Information Technology
– Advanced Information Systems for Management

Contact Address

Faculty of Information Technology
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
1518 Piboolsongkram Rd.Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.
Tel: 0-2555 2709
e-mail: montean.r@it.kmutnb.ac.th
Homepage : http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/teacher/montean