ขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อนําไปเสนอบทความวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อนําไปเสนอบทความวิจัย โครงการหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  1. เขียนเอกสารคำร้อง ทส.51 คําร้องขอรับทุนเพื่อนําไปเสนอบทความวิจัย
  2. จดหมายหรืออีเมล์ตอบรับให้นําเสนอ
  3. หน้าแรกของเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ
  4. บทความวิจัย
  5. รายละเอียดแสดงค่าลงทะเบียน
  6. นำเอกสารที่ได้ในข้อ 1 – 6 ไปยื่นเจ้าหน้าที่วิจัย ชั้น 6 อาคารนวมินทร์ราชินี สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ตัวอย่างการเขียนคำร้อง ทส.51