M.Sc. in MIS 62
• MIS •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ (Management of Information Systems: MIS)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Management Information System

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)      : วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Management Information Systems)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Management Information Systems

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ                                            27        หน่วยกิต

วิชาบังคับ                      15   หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                    12   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก                                             9         หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง      6    หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป                 3    หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ                                            21        หน่วยกิต
วิชาบังคับ                      15   หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ              6   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก                                             15        หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง       9   หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป                 6   หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
070215101   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
070215102   ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
070215103  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
070215104   การวางแผนทรัพยากรองค์กร
070215105   เศรษฐกิจดิจิทัล

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

      แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ (Management of Information Systems: MIS)
070215201       การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
070215202       การเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการคิดเชิงออกแบบ
070215203       โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
070215204       การบริหารด้านการเงินสำหรับธุรกิจเชิงดิจิทัล
070215205       สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
070215206       ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์
070215207        ความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการและการจัดการทุนมนุษย์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
(1)  ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(2)  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(4)  การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จำนวน 1 เรื่อง
(5) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดในหลักสูตร
(6)  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แผน ข
(1)  ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(2)  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
(4) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(5) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งการของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ จำนวน 1 เรื่อง
(6) กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดในหลักสูตร
(7) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็ม