รู้จักกับ MIS

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยพ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปีดังกล่าว โดยมีรูปแบบการศึกษาเป็นแบบ แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การค้นคว้สอิสระ) ต่อมาทางภาควิชาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐานการอุดมศึกษาของไทย และเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ Oklahoma State University, USA. Fern University, Germany และ Edith Cowan University, Australia ในการสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษาจนถึงปัจจุบัน