การสอบก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ MIS Project Day: Progressive Exam

นักศึกษาที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้เตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการสอบป้องกัน ภายใน 180 วัน และเพิ่มโอกาศได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ

ขั้นตอนการสอบก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ