ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
Asst.Prof.Dr.Nattavee Utakrit

วุฒิการศึกษา

📌 The Doctor of Information Technology in Information Technology Edith Cowan University, Australia, 2549
📌 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,2544
📌 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

รายวิชาที่สอน

📌 Logistics and Supply Chain Management
📌 Information Technology Project Management
📌 Cyber Security and Information Assurance Management

ความถนัด

📌 การบริหารโครงการ IT (IT Project Management)
📌 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics & Supplychain Management)
📌 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)
📌 การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)

ผลงานวิชาการ

 1. ฉัตฑริกา สวัสดี และณัฐวี อุตกฤษฏ์ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานบริหารโครงการของธนาคารออมสิน ตามคู่มือแนวทาง PMBOK ฉบับที่ 6 (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 529 – 534.
 2. สิริวาด อัครวงษ์ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ แนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารตามกรอบ ITIL (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 535 -540.
 3. ณัฐธิดา พันสวรรค์ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การพัฒนาคู่มือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการระบบการให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ หน้า 541 – 546.
 4. ณัฐสิทธิ์ เฮงสุโข และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การสำรวจปัจจัยและหาแนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ERP ขององค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 596 – 601.
 5. สกุณา เชี่ยวชาญชัย และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรและเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแบบ QR Code (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 144 – 149.
 6. ธนภัทร จรัญเวชประเสริฐ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ ระบบบริหารโครงการแบบกระทัดรัดที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 150 – 155.
 7. ธนสิน เพชรออย และณัฐวี อุตกฤษฏ์ ระบบค้นหาและจัดการข้อมูลตาแหน่งของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ กรณีศึกษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติธนาคารออมสิน (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 174 – 179.
 8. วราภรณ์ สระแก้ว และณัฐวี อุตกฤษฏ์ ระบบจัดการกระบวนการทำงานสำหรับงานจัดสวนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 186 – 191.
 9. เอกสิทธิ์ กังวานสกล และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การพัฒนาระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับภัย คุกคาม และระบบจัดการเครือข่าย เพื่อป้องกันภัย คุกคามภายในองค์กร (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ACTIS15th 2019) , 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 10. ณภัทร  สังขชาติ  และณัฐวี อุตกฤษฏ์ รูปแบบการบันทึกเวลาทำงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคบริการแผนที่ของกูเกิลในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 498-503.
 11. มนต์รัก  นรินทร์รัมย์ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 498-503.
 12. สัณหภัค  นิลสัย และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบอไจล์กับระบบติดตามและควบคุมความคืบหน้าโครงการ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 716-721.
 13. บุญญฤทธิ์  ทองอยู่ และณัฐวี อุตกฤษฏ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 666-671.
 14. อนงค์ภัทร  สิริช่วยชูชัย และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การพัฒนาแบบจำลองเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ความภักดีต่อตราสินค้าเชิงบวกบนทวิตเตอร์ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 109-114.
 15. อรรถพล  อิ่มดม และณัฐวี อุตกฤษฏ์ แบบจำลองการคัดแยกประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ ที่รับแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (2561)
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 86-91.
 16. มลชลัท  เอกจีน และณัฐวี อุตกฤษฏ์ การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีสำหรับระบบการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสาร กรณีศึกษา บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018) 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 793-798.

บทความวิชาการภาษาอังกฤษ

Nattavee Utakrit. “Intelligent Information Systems in Modern Cars: The Futer of Road Safety,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

ณัฐวี อุตกฤษฏ์. “การวางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงสารสนเทศในองค์กร,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555), หน้า 64-72.

การติดต่อ

E-mail : nattavee.u@itd.kmutnb.ac.th
Tel : 02-555-2721