ผศ.ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล


การศึกษา

📌 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

📌 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

📌 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

รายวิชาที่สอน

📌 Strategic Information Systems

📌 Financial Management for Digital Business

📌 Object-oriented Program for Digital Business

ความถนัด

📌 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System: SIS)

📌 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction: HCI)

📌 การจัดการด้านการเงิน (Financial Management)