ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วุฒิการศึกษา

📌 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
📌 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
📌 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2541

รายวิชาที่สอน

📌 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
📌 การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
📌 การบริหารระบบสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Management) Information Systems)

ผลงานวิชาการ

ผลงานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน องค์กรต่าง ๆ สังคม หรือประเทศ

 1. อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์, “อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล”, 2558
 2. ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม, “โปรแกรมรู้จำหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล”, 2558

ผลงานวิชาการ

 1. Tangwannawit. S. Jensuttiwetchakul T., and Saetang. W.(2020). The effect of technology-organization-environment on adoption decision of big data technology in Thailand, International Journal of Electronic and Computer Engineering. 1 December 2020. pp. 6412-6422.
 2. Chumuang. N., Hiranchan. S., Ketcham. M., Yimyam. W., Pramkeaw.P., Tangwannawit. S. (2020). Developed Credit Card Fraud Detection Alert Systems via Notification of LINE Application, The 15th International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing and International Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing. (SNLP 2020).  18-20 November 2020. pp. 81-86.
 3. Tangwannawit. S. and Saetang W (2016). Recognition of Lottery Digits using OCR Technology, The 12th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems, Naples Italy, 28 November 2016 through 1 December 2016. pp. 632-636.
 4. Plaimart. W., and Tangwannawit. S. (2016). “The Development of Occupational Competency Analytical Standard Model using Prototyping Functional Analysis (FPA)”, The 10th National Conference and 2016-2 International Conference on Applied Computer Technology  and Information Systems and 2016-2 National Conference on Business Administration. 24 June 2016.
 5. Sudsanguan. S., and Tangwannawit. S. (2016). “Application for Monitoring Childhood Development.” The 2016 The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2016). 10-12  February.
 6. Kaewkiriya, T., Utakrit, N., Tangwannawit, S., and Tiantong, M. (2014). “An Evaluation of Framework of Synthesize on an Adaptive E-Learning Guidance System Base on Multiple Intelligence.” International Journal of Electronics and Electrical Engineering, Volume 2 Number 2, (pp.111 – 115).
 7. Tangwannawit. S., and Rattanasiriwongwut. M., “Comparing the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and Behavior Consideration Assessment Using SVM Techniques”, DOI: 10. 7763/IPEDR. 2014. V70. 16.
 8. Tangwannawit. P., Tangwannawit. S., and Sangkajang. K., “The Development of Health Communication Support System behind Flood”, DOI: 10. 7763/IPEDR. 2014. V70. 16.
 9. ศุภสิทธ์ ศิริกุล และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 31-36.
 10. วิลาสินี โชติภูรีพงศ์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 162 – 167.
 11. ภัทรมาศ จันทร์เทศ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า
  92 – 197.
 12. ภาวิตา สวัสดีภิรมย์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรสำหรับธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 272 – 277.
 13. อภิรดี พิพัฒน์ไตรสรณ์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด ร่วมกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 292 – 297.
 14. ขนิษฐา ผลเกตุ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาต้นแบบการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 370 – 375.
 15. วรารัตน์ จอสูงเนิน และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการขายต่อเนื่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 467-472.
 16. พรภัค อนันตวิชัย และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนากระบวนการจัดการแพทช์เพื่อลดช่องโหว่ของระบบงานบริการลูกค้าหลัก (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 523 – 528.
 17. ภิรมย์พร เกษมอัศวชานนท์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตจบใหม่ (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 654-659.
 18. ณัฐวุฒิ อุบลธชาติ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบการแลกแต้มโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019), 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ Arnoma Grand Bangkok หน้า 468 – 473.
 19. พันทิพา โพธิบุตร และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ รูปแบบการสังเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และรายงานอัจฉริยะสำหรับระบบ Anycast DNS (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019), 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ Arnoma Grand Bangkok หน้า 279 – 284.
 20. ธวัชชัย อนุชาด และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวและการนำเสนอภาพข้อมูลนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019), 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ Arnoma Grand Bangkok หน้า 273 – 278.
 21. อนวัช ทินเลย และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบจัดเก็บรักษาพยานหลักฐานดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (2562) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019), 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ Arnoma Grand Bangkok หน้า 48 – 53.
 22. ชัญญานุช  แก้วทิพย์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 414 -149.
 23. ธารินทิพย์  วรรณกลาง และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 704-709.
 24. ศิริเชฏฐ์  โชตน์ศิริกุล และ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการแก้ไขปัญหาระบบงานธนาคาร โดย ซิกส์ ซิกมา และ ไอทิล (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 140-145.
 25. ไอลดา  มงคลพร และ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบส่งเสริมการขายด้วยวิธีการจัดกลุ่มลูกค้า
  ด้านพฤติกรรมการใช้บริการการทางพิเศษ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 152-157.
 26. พรชนก ปัญญาผล และ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจเช่ารถยนต์ระยะยาว
  เพื่อการรักษาลูกค้า (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 504-509.
 27. ณัฐกาญจน์  ดุษฎีวิมล และ ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์โปรโมชั่นจากพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้เหมืองข้อมูล (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 71-76.
 28. พรพรรณ  อุณหฤกษ์ และ ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ รูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการผลิตบนสถาปัตยกรรมการวางแผนทรัพยากรองค์กรแบบเปิด (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 128-133.
 29. ปรียาภรณ์  สุขงาม และ ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งซื้อใน SAP ด้วยเทคนิคการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 812-817.
 30. ชุติมณฑน์  ไชโย และ ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ รูปแบบการจัดกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่าน e-Banking โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 444-449

Contact Address

✉ : sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th

☎ : 02-555-0000 ต่อ 2726