นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTIS 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขา MIS มจพ. ของเราจำนวน 28 คนที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 (ACTIS 2019) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อ นักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้

 1. อาทิตย์ ดาบลาอ่า นำเสนอเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หุ้นธนาคารและการประยุกต์ใช้ตัวแบบ พยากรณ์ราคาหุ้น” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พยุง มีสัจ
 2. กมลวรรณ จันทรนิมิ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบแนะน่าด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์และ การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย Cosine Similarity” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พยุง มีสัจ
 3. ศราวุฒิปุราทะกัง นำเสนอเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้าในตะกร้าสินค้าเพื่อ การจัดการส่งเสริมการขาย” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พยุง มีสัจ
 4. ปัญญา น้อยเปรม นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ กรณีศึกษา ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
 5. ปวีณา เลาหรัตน์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะส่าหรับการตัดสินใจทาง การตลาดโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
 6. นลินีรัตนเรืองวัฒนา นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบสาระสนเทศเชิงวิเคราะห์งาน อินเตอร์รัพท์โครงข่ายเน็ตเวิร์คโดยใช้เทคนิคเหมือง ข้อมูล” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
 7. ณัฏฐินันท์ พัฒนศักดิ์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยใช้ค่าสั่งเสียง” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 8. ศุภชัย จันทร์ศรีเทพ นำเสนอเรื่อง “ระบบวินิจฉัยโรคในสุนัขจากพฤติกรรมด้วยเทคนิค เหมืองข้อความ” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 9. ณัฐกิจ เจนการ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาแบบจ่าลองในการจ่าแนกข้อความภาษาไทยที่ เป็นการกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์ โดยใช้วิธีซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชชีน” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 10. ถิรภัทร์ ประกอบการ นำเสนอเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์สนทนา เพื่อ ช่วยประเมินความเสี่ยงโรคจากการท่างาน ของแรงงาน นอกระบบ” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 11. พงศ์ภัค ทรัพย์ศิริอนันต์ นำเสนอเรื่อง “การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง หรือต้องสงสัยที่จะถูกทุจริตส่าหรับบัตรเครดิต” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 12. ณัฐธิดา วงศ์สมศักดิ์ นำเสนอเรื่อง “การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแอพพลิเคชันร้านอาหาร เพื่อผู้พิการทางสายตา” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 13. พศวีร์ เดชศราเดโช นำเสนอเรื่อง “ตรวจจับวัตถุต้องสงสัยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมตาม เวลาจริง
 14. แทนพงศ์ วัธนธาดา นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาบนแอพพลิเคชันไลน์เพื่อ สนับสนุนการท่างานของแผนกทรัพยากรบุคคลแบบ อิเล็กทรอนิกส์” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 15. ธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน แลกเปลี่ยนข้อมูลการประมงไทย” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 16. อาภรทิพย์ แสงจันทร์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบติดตามอารมณ์และระบบขอความ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ” อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 17. เฉลิมฤทธิ์ เฉลิมศิริกุล นำเสนอเรื่อง “การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สนทนาบนระบบ Line เพื่อลด ภาระงาน Help Desk ในการให้บริการด้านสารสนเทศ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานเอกสาร” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 18. พีรพัชร์ สัตยาพันธุ์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ พยากรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา กลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 19. ธนัท วรรธกะวิกรานต์ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาแบบจ่าลองการวิเคราะห์ความคิดเห็น ภาษาไทยที่มีต่อโรงแรมในประเทศไทย” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 20. สุวิมล จันทร์สุวรรณ์ นำเสนอเรื่อง “การสกัดข้อมูลและการสร้างคลังข้อมูลโดยใช้แบบจ่าลอง ข้อมูลมิติต่างๆ ส่าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 21. ชเนตตี สุขสวัสดิ์ นำเสนอเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคดาต้าเลคเพื่อสร้างรูปแบบระบบ ธุรกิจอัจฉริยะส่าหรับผู้บริหารในการประเมินผลการ ท่างานของพนักงานในองค์กร” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 22. โชติมา ผอมนะ นำเสนอเรื่อง “แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 23. สุภานัน พิรพัฒน์ นำเสนอเรื่อง “รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของการรับ-ส่ง ข้อมูลวัคซีนผ่านเว็บเซอร์วิส” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 24. เอกสิทธิ์ กังวานสกล นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับภัย คุกคาม และระบบจัดการเครือข่าย เพื่อป้องกันภัย คุกคามภายในองค์กร” อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
 25. ณภัทร แสนดวงดี นำเสนอเรื่อง “แอปพลิเคชันประเมินผู้ป่วยสูงอายุในโรคสภาวะสมอง เสื่อมระยะเริ่มต้น” อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
 26. ธนพร คงสุข นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ของ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์” อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
 27. ปิยาภรณ์ ใจอารีรอบ นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่าหรับข้อมูลอาชญากรรม” อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
 28. ณัชกมล นุตะมาน นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการครุภัณฑ์ด้วย เทคนิคผสมผสาน” อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์

Leave a Reply