ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท MIS ในงาน มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปีฯ

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทสาขา MIS ในงาน มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมสู่นวตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 18 มี.ค. 2562

1.นางสาวธีรดา เมฆาลัย
(การพยาการณ์ข้อมูลฯ และนำเสนอผ่านระบบ BI)
2.นางสาวมะลิวัลย์ นิตย์สุวัฒน์
(การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่อการใช้บริการร้านกาแฟ)
3.นายญาณพงศ์ ขุนวงษ์ และ
4.นางสาวสาธิตา วีระศิริวัฒน์
(รถเข็นผู้พิการอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง)
5.นายณภัทร เอกคุ้ม
(การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยี IoT)

Leave a Reply