MIS จัดอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขา MIS 7A07 ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล อาจารย์ประจำสาขา MIS เป็นวิทยากร

Continue Reading

Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance

Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance AuthorsNathaporn Utakrit, KMUTNBNattavee Utakrit, KMUTNB The advent of the Internet completely upends the globe and, in just decades, have changed everything about how people communicate and share and exchange information by…

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีรุ่นใหม่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเองเป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ไม่เคยรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท 1 ศิษย์เก่าดีเด่น : นายทศพร  ลี้เทียน เลขประจำตัวนักศึกษา 54-070218-5825-31.1 ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ1.2 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์การในภาครัฐหรือเอกชน และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป2 ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ :นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ เลขประจำตัวนักศึกษา…

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรักและผูกพันธ์กับภาควิชาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่อไป มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 จำนวน 1 คน ได้แก่…

Continue Reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

กำหนดการ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม Open Chat เข้ากลุ่มได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.https://line.me/ti/g2/onWWrstW6xP0LNGPq6xqeBEHGCEK5OLMFmpYwA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0sC5njZf-cF3httf-cjTSzlAl-rBM9qo5a006uer_dHsSG7qUTV5XAHvo

Continue Reading

โครงการสัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

ที่มาและความสำคัญของโครงการ ทุกองค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญและมีการนำเทคโนโลยี (Technology) เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล แต่หากผู้ใช้งานเทคโนโลยีไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น และไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยร้ายต่าง ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาขณะที่มีการใช้งานเทคโนโลยี เช่น Social Networking Dangers, E-mail Scams, Phishing Attacks, Malware, Mobile Device Security, Clear Desk & Clear Screen, Bring-Your-Own-Device (BYOD), Working…

Continue Reading

โครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การทำวิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกระบวนการภาคบังคับหนึ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นจะต้องดำเนินการ การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย นั่นคือการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไรจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนำเสนอข้อมูลแบบไหน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะต้องทำวิจัย ทางภาควิชาฯ จึงจัดโครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา2563 โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรียนรู้กระบวนการประมวลความคิดที่สร้างสรรค์ของท่าน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ฟังการบรรยายเป็นอย่างยิ่ง กำหนดการ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7A07 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรักและผูกพันธ์กับภาควิชาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปุณชญา…

Continue Reading

12 ปัจจัย แห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital Economy Ep.01

12 ปัจจัยแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ ‘Digital Economy’ การทำความเข้าใจแก่นแท้ทั้ง 12 ประการจะทำให้คุณรู้ซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจยุคใหม่กับยุคเก่า มันทำให้คุณพร้อมรับมือและสร้างการเปลี่ยนรูปองค์กรของคุณได้สำเร็จ ปัจจัยที่ 1 : องค์ความรู้ “เศรษฐกิจยุคใหม่คือ เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้” เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เศรษฐกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ "เทคโนโลยีที่ฉลาด” อะไรก็ตามมันก็มีปัญญาของมนุษย์เป็นพื้นฐาน James Brian Quinn ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ Intelligent Enterprise ว่า “การยกระดับสติปัญญาและเพิ่มการสนับสนุน การมีเทคโนโลยีเพื่องานบริการ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้อุตสาหกรรมบริการเปลี่ยนรูปไปเท่านั้น แต่มันยังทำให้ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนรูปไปทั่วทั้งประเทศอีกด้วย รวมถึงโครงสร้างการจ้างงานและจุดยืนของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ” สินค้าและบริการจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยแนวคิดความรู้และเทคโนโลยี ที่แฝงอยู่ในตัวของพวกมันเอง เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่ “สินค้าฉลาด” เริ่มเข้ามาปฏิวัติสังคมในทุกแง่ทุกมุม •    เสื้อผ้าสมาร์ท   •    สมาร์ทการ์ด  …

Continue Reading