MIS จัดอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น ฟรี

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมการพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขา MIS 7A07 ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล อาจารย์ประจำสาขา MIS เป็นวิทยากร


Leave a Reply