MIS จัด ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 9

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562


Leave a Reply