MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น รหัส 49 จนถึงปัจจุบัน (62)

Leave a Reply