คณาจารย์และนักศึกษาเวียดนามเยี่ยมชมภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขา Computer Science จากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม ภายใต้กิจกรรม Visiting Researcher and Student Exchange

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมดูแลรับผิดชอบ ในการนี้ทางภาควิชาได้บรรยายตัวอย่างงานวิจัยด้าน MIS ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแนะนำภาควิชา และหลักสูตร MIS ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ (14/12/2018)

Leave a Reply