Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance

Similarity and Dissimilarity between Information Security and Information Assurance AuthorsNathaporn Utakrit, KMUTNBNattavee Utakrit, KMUTNB The advent of the Internet completely upends the globe and, in just decades, have changed everything about how people communicate and share and exchange information by…

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีรุ่นใหม่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเองเป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ไม่เคยรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท 1 ศิษย์เก่าดีเด่น : นายทศพร  ลี้เทียน เลขประจำตัวนักศึกษา 54-070218-5825-31.1 ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ1.2 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์การในภาครัฐหรือเอกชน และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป2 ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ :นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ เลขประจำตัวนักศึกษา…

Continue Reading

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วยทุกปีภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในภาพรวมต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ดังนั้นภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในปีต่อไป และสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาสำนึกรัก ภาควิชา คณะ จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรักและผูกพันธ์กับภาควิชาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่อไป มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4.00 จำนวน 1 คน ได้แก่…

Continue Reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

กำหนดการ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ากลุ่ม Open Chat เข้ากลุ่มได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.https://line.me/ti/g2/onWWrstW6xP0LNGPq6xqeBEHGCEK5OLMFmpYwA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0sC5njZf-cF3httf-cjTSzlAl-rBM9qo5a006uer_dHsSG7qUTV5XAHvo

Continue Reading

E-Business และ E-Commerce เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

E-Business และ E-Commerce ได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการประสานงาน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การไหลของข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนในการใช้กระดาษ การลดต้นทุนการเดินทาง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของธุรกิจให้เป็นที่น่าพึงพอใจอีกด้วย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า E-Business และ E-Commerce มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้มีการเรียกชื่อแตกย่อยเป็นกระบวนการต่างๆ ที่แตกต่างกันไป อาทิ E-Business, E-Commerce, E-Collaboration, E-CRM, Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), Business Intelligence…

Continue Reading

Warehouse Management Vs Inventory Management

Warehouse management และ Inventory management มีความแตกต่างกันอย่างไร บางคนอาจสงสัย เนื่องจากในการทำงานของทั้ง 2 เรื่องมีบางสิ่งที่คล้ายกันจนบางครั้งมีการนำใช้เป็นคำเรียกแทนกันในการทำงาน หรือมีการออกแบบระบบงานให้ครอบคลุมถึงกัน อย่างเช่น ระบบ Warehouse Management System (WMS) ที่มีอยู่ในท้องตลาดบางระบบก็มีฟังก์ชันการทำงานของ Inventory management รวมอยู่ด้วย ความแตกต่างระหว่างการจัดการคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง แท้จริงแล้ว 2 คำนี้มันคืออะไร มีความคล้ายกันหรือความแตกต่างกันอย่างไร ความคล้ายกัน ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความแตกต่างกันระหว่างคำ 2 คำนี้ สิ่งแรกที่ควรจะทราบก็คือ ทั้งคู่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า การดูแล การติดตามสินค้า ที่จะนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (อ่านบทความเรื่อง โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน)…

Continue Reading

5PL (Fifth Party Logistics) คืออะไร

เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุค 5 G ในส่วนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 5PL เช่นกัน หลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่า 5PL นั้นหมายความอะไร คงต้องขอย้อนกลับไปให้คำนิยามขอคำว่า 1PL 2PL 3PL และ 4PL พร้อมๆ กันเสียก่อน ในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคยังปลายน้ำนั้นจำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การสื่อสารและประสานงาน เป็นต้น 1PL (First Party Logistics) จึงหมายถึง องค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ทำกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขาย หรือผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จัดเก็บสินค้า และขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องยากในปัจจุบันที่จะมีธุรกิจใดที่สามารถดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์นั้นได้ด้วยตัวเองตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ หรือเริ่มแหล่งวัตถุดิบจนไปถึงปลายน้ำถึงหรือส่งมอบสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้จึงทำให้เกิด 2PL 2PL (Second Party…

Continue Reading

Ep.1 โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ความหมาย ความสัมพันธ์ ข้อเท็จจริง

โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ความหมาย ความสัมพันธ์ ข้อเท็จจริง เมื่อพูดถึงคำว่าโลจิสติกส์ ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินคำนี้ คำว่าโลจิสติกส์ได้แทรกเข้ามาสู่ในสังคมของเรามานาน และเป็นที่รู้จักคุ้นหูในสังคมไทยเราเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐิกิจ และการพัฒนาประเทศของไทยเป็นอย่างมาก และอีกทั้งยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อีกด้วย ความหมาย โลจิสติกส์ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องการขนส่ง แต่เป็นแนวคิด กิจกรรม และกระบวนการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานขององค์กรให้เกิดการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ หรืออาจรวมถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ กระบวนการกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของโลจิสติกส์นั้นประกอบไปด้วย - การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics…

Continue Reading

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น รหัส 49 จนถึงปัจจุบัน (62)

Continue Reading