โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีรุ่นใหม่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเองเป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ไม่เคยรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

1 ศิษย์เก่าดีเด่น : นายทศพร  ลี้เทียน เลขประจำตัวนักศึกษา 54-070218-5825-3
1.1 ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
1.2 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์การในภาครัฐหรือเอกชน และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
2 ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ :นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ เลขประจำตัวนักศึกษา 60-070218-5719-4
2.1 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
2.2 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน องค์การ ชุมชน หรือสังคม

Leave a Reply