นักศึกษา MIS มจพ. กวาด 6 รางวัล งาน IDT 2018

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (INNOVATION FOR DEFENCE TECHNOLOGY CONTEST 2018 : IDT 2018) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในงานดังกล่าวแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอแบบปากปล่าว (Oral Presentation) โดยแบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ เกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

 

โดยนักศึกษา MIS ของเราสามารถคว้ามาได้ 6 รางวัล ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 4 รางวัล และการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า 2 รางวัล ดังนี้

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “ระบบทะเบียนประวัติบุคคล เพื่อตรวจสอบกรณีศัลยกรรมใบหน้า” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายจินวัตร บำรุงผล, นางสาวทิพยรัตน์ เลิศรัตนศาสตร์ และนางสาวภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain สำหรับ E-Passport” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายประพันธ์ ถนัดวาณิชย์กุล, นายศุภชัข ชุ่มเสนา และนายอิทธิ อภิสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “การพยากรณ์เส้นทางการวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นางสาวกนกรัชต์ สัยเสือ, นางสาวฉัตรแก้ว พ่วงพูล และนางสาวจันทร์จิรา สุทธิประภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “ระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อตรวจหาเหตุการณ์น่าสงสัยด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายอาทิตย์ ดาบลาอำ, นางสาวปวีณา เลาหรัตน์ และนายสุพจน์ ธรรมาจารย์จรัส

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ชื่อผลงาน “การนับจำนวนเม็ดยาบ้าด้วยการประมวลผลภาพ” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายปรีชา ก้นหล้า, นายอนวัช ทินเลย, และนายพงศ์เดช โอวาสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ชื่อผลงาน “ระบบรู้จำใบหน้าบุคคลที่ต้องสงสัยที่ปกปิดใบหน้า” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายจิระ ทิวถาวรวงศ์, นายธนู ทองแย้ม และนางสาววิภาดา พิมพาแสง

ทางภาควิชา ฯ ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่านครับ

Leave a Reply