นักศึกษา MIS คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3 ทุน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดใน “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562” ปรากฎว่ามี 3 ผลงานของนักศึกษา MIS ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ มีรายละเอียด ดังนี้

ผลงานเรื่อง “ร้านสะดวกปลูก-สะดวกเลี้ยง 12-24” โดย นายภัทรณวัชร์ เอมคุ้ม และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

ผลงานเรื่อง “ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเหมืองข้อความจากทวิตเตอร์ในการจำแนกความคิดเห็นต่อตราสินค้ากาแฟ” โดย นางสาวมะลิวัลย์ นิตย์สุวัฒน์, ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล และ ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และวางแผนการขายสินค้าด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ”โดย นางสาวธีรดา เมฆาลัย, ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล และ ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

Leave a Reply