กำหนดการลงทะเบียน 1/2562 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 4A07
วันลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รอบค่ำ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. แลกเคชเชียร์เช็ค
1.1 สำหรับนักศึกษา ตกค้างหัส 59 และ 60 ให้เตรียมแคชเชียร์เช็ค* จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สั่งจ่าย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ให้เตรียมแคชเชียร์เช็ค* จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สั่งจ่าย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ด้านหลังแคชเชียร์เช็คเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา และสาขาวิชา S-MMIST ด้วยดินสอ เท่านั้น
3. นำแคชเชียร์เช็คมาให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา ตามวันและเวลาที่กำหนด
4. เซนต์ชื่อใบ ท.1 (ใบลงทะเบียน)
5. รับคูปองลงทะเบียนและแคชเชียร์เช็คคืนและนำไปยื่นให้ฝ่ายการเงิน
6. กลับบ้าน

8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 6A03
วันลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. แลกเคชเชียร์เช็ค
1.1 สำหรับนักศึกษา ตกค้างหัส 59 และ 60 ให้เตรียมแคชเชียร์เช็ค* จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สั่งจ่าย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ให้เตรียมแคชเชียร์เช็ค* จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สั่งจ่าย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ด้านหลังแคชเชียร์เช็คเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษาและสาขาวิชา S-MMIST ด้วยดินสอ เท่านั้น
3. นำแคชเชียร์เช็คมาให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา ตามวันและเวลาที่กำหนด
4. เซนต์ชื่อใบ ท.1 (ใบลงทะเบียน)
5. รับคูปองลงทะเบียนและแคชเชียร์เช็คคืนและนำไปยื่นให้ฝ่ายการเงิน
6. กลับบ้าน

12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 7A01
วันลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รอบเช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. รับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ภาควิชา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบ
3. หัวหน้าภาควิชาลงนามให้ความเห็นชอบ
4. นำเอกสารไปยื่นที่งานบริการนักศึกษา TGGS ชั้น 2
5. นำเอกสารไปชำระเงินที่กองคลัง TGGS ชั้น 1

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.30 ณ ห้อง 6A03
วันลงทะเบียน วิชาภาษาอังกฤษ 1 และ 2

ให้ผู้สนใจลงทะเบียนเตรียมเงินสดค่าลงทะเบียน จำนวน 2,600.00 บาท

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 วันเปิดภาคเรียน

Leave a Reply