AUN-QA

ประกันคุณภาพการศึกษา : AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับสังคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค  ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเวียนเพิ่มจำนวนเป็น 26 สถาบัน จาก  10 ประเทศอาเซียน โดยสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เข้าเป็นสมาชิกมี  4  มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิด

          AUN-QA ได้เปิดรับสมาชิกสมทบ (Associate Membership) ต้งแต่ต้นปี พ.ศ.2556  นับถึงปัจจุบันมีสมาชิกสมทบทั้งสิ้น  27  มหาวิทยาลัย  จาก  7  ประเทศอาเซียน เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย เกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0) จำนวน  8 ข้อ และในแต่ละเกณฑ์ยังประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาย่อย ๆ 53 ตัวบ่งชี้  เกณฑ์หลักในการประเมินคุณภาพ มีดังนี้

  1. Expected Learning Outcomes จำนวน 5 ตัวบ่งชี้
  2. Programmed Structure and Content จำนวน 7 ตัวบ่งชี้
  3. Teaching and Learning Approach จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
  4. Student Assessment จำนวน 7 ตัวบ่งชี้
  5. Academic Staff จำนวน 8 ตัวบ่งชี้
  6. Student Support Services จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
  7. Facilities and Infrastructure จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
  8. Output and Outcomes จำนวน 5 ตัวบ่งชี้