โครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การทำวิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกระบวนการภาคบังคับหนึ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นจะต้องดำเนินการ การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย นั่นคือการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไรจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนำเสนอข้อมูลแบบไหน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะต้องทำวิจัย ทางภาควิชาฯ จึงจัดโครงการแนะแนวทางการทำวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีการศึกษา2563 โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรียนรู้กระบวนการประมวลความคิดที่สร้างสรรค์ของท่าน โดยสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ฟังการบรรยายเป็นอย่างยิ่ง

กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7A07 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Leave a Reply