นศ.ปริญญาโท ปี 2 สาขา MIS ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

คุณธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธ์ นศ.ปริญญาโท ปี 2 สาขา MIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply