โครงการสัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

“การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสร้างชัยชนะให้ธุรกิจ”

หลักการและเหตุผลของโครงการ

          ธุรกิจยุคใหม่ มีการเปลี่ยนไปกว่าในอดีตมาก เนื่องจากโลกออนไลน์ทำให้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นง่าย จึงทำให้มีคู่แข่งธุรกิจมากขึ้น นอกจากจะต้องแข่งขันกันเพื่อเป็นหนึ่งในวงการธุรกิจแบบเดียวกันแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างลูกค้า เริ่มสร้างใหม่ว่ายากแล้ว การจะรักษาลูกค้าที่มีอยู่ให้คงเป็นลูกค้าตลอดไป ไม่เปลี่ยนไปภักดีกับคู่แข่งยิ่งยากกว่า แต่หากรู้เทคนิค ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจได้ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) จึงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกวันนี้ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ ก็อาจจะให้คำนิยาม CRM ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีต่อลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะต้องมีกระบวนการที่สามารถจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อความเป็นลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยที่จะได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้จากลูกค้าที่พอใจในสินค้าและบริการและยังคงภักดีต่อแบรนด์

          ทางภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการสัมมนาทางด้านการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขึ้น โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสร้างชัยชนะให้ธุรกิจ” โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรียนรู้กระบวนการประมวลความคิดที่สร้างสรรค์ของท่าน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้เดิมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ฟังการบรรยายเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้สำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสร้างชัยชนะให้ธุรกิจ
  2. เพื่อให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก

วิทยากร อาจารย์ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย   ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด ที่ปรึกษาด้านการตลาด MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สอนวิชากลยุทธ์การตลาด และการบริหารแบรนด์ คอลัมนิสต์นิตยสาร BrandAge  กรรมการรายการ SME ตีแตก และ ผู้จัดรายการวิทยุรายการ Business Connection

กำหนดการ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี จำนวนจำกัด สำรองที่นั่ง https://www.eventbrite.com/e/53171604701