สอบประมวลความรู้

🎯 รายวิชาที่สอบ 🎯

🔏 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

📌 070215101 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                       
(Statistics and Research Methodology for MIS)
📌 070215102ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Information Systems)
📌 070215103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project Management)
📌 070215104 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning)
📌 070215105  เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy)    

🔏 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

🔏 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)


🎯 ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ 🎯

 1. ส่งเล่มปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ ผ่านระบบออนไลน์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1.1 เล่มปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ PDF File
  1.2 ใบรับรองปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม PDF File
  1.3 ใบประกาศนียบัตรเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียน PDF File (ถ้ามี)
  1.4 ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF File (ถ้ามี)
  1.5 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF File (ถ้ามี)
 2. โหลดเอกสาร บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ 📥Download📥
 3. กรอกเอกสาร บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ให้ครบถ้วน
 4. นำเอกสาร บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 5. นำเอกสาร บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ มายื่นที่สำนักงามภาควิชาฯ 7A01
 6. รอสอบตามกำหนดการที่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลประกาศ

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

🎯 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ 🎯

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแนวปฏิบัติในการนำใบประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 📥Download📥

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อการเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 📥Download📥