การสอบประมวลความรู้ MIS Project Day: Exit Exam

🎯 รายวิชาที่สอบ 🎯

🔏 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

📌 070215101 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                       
(Statistics and Research Methodology for MIS)
📌 070215102ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Information Systems)
📌 070215103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project Management)
📌 070215104 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning)
📌 070215105  เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy)    


🎯 ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ 🎯

  1. ยื่นเอกสาร ขอสอบประมวลความรู้/ขอสอบวัดคุณสมบัติ (บ.005) บนระบบ ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  2. ขอเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียและปากเปล่าบน Google form
  3. เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด

🎯 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ 🎯

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแนวปฏิบัติในการนำใบประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 📥Download📥

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อการเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 📥Download📥