การอนุมัติผลการศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. นักศึกษากรอกเอกสารดังต่อไปนี้
  – บ. 204 คำร้องขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบ File PDF ตั้งชื่อ File: B204_เลขประจำตัวนักศึกษา
  – ใบประกาศผลภาษาอังกฤษ/ใบประกาศที่ได้จากการสอบ ในรูปแบบ File PDF ตั้งชื่อ File: Cereng_เลขประจำตัวนักศึกษา
 2. ส่งเอกสารเข้าระบบส่งเอกสารขออนุมัติผลการศึกษา
 3. ทำแบบประเมินความพึงพอใตต่อหลักสูตร
 4. รอบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำเอกสารอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
 5. เมื่อได้เอกสารอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
  – เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมชุดครุยระดับปริญญาโท จำนวน 3 ภาพ
  – คำร้องขอลาออก จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรูป 1 รูป
  – ประกาศอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  – คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (ขอกี่ใบแนบรูปตามจำนวน)
  – คำร้องขอค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 1 ฉบับ
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  – ค่าขอเอกสารจำนวน 80 บาท (คำนวณจากการขอทรานสคริป จำนวน 1 ใบ)
 6. นักศึกษานำเอกสารในข้อ 5 ไปดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  – ภาควิชาฯ (อาคารนวมินทร์ ชั้น 7) ประทับตราลงนามในเอกสาร
  – บัณฑิตวิทยาลัย (อาคารนวมินทร์ ชั้น 12) ประทับตราลงนามในเอกสาร
  – สำนักหอสมุดกลาง (อาคารนวมินทร์ ชั้น 2) ประทับตราลงนามในเอกสาร
  – งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา (อาคาร TGGS ชั้น 2) จัดทำรายละเอียดรับเอกสาร และการชำระเงิน
  – กองคลัง (อาคาร TGGS ชั้น 1) ชำระเงิน รับใบเสร็จ และส่งเอกสารไว้ที่กองคลัง
  – นักศึกษามารับเอกสารตามวันที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาระบุไว้ ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา (อาคาร TGGS ชั้น 2)
  – นักศึกษารับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน จำนวน 1,000 บาท ที่กองคลัง (อาคาร TGGS ชั้น 1)
 7. ภาควิชาฯ ประทับตราลงนามในเอกสาร

ตัวอย่างเอกสาร


การขอค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน


กรณีที่ 1 เข้ามารับค่าประกันทรัพย์สินเสียหายเอง (ในวันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 15.00 น.)

 1. ผู้ขอรับเงินคืน เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1.1 เอกสารขอรับค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน
  1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อขอรับค่าประกันคืนที่ TGGS ชั้น 1 โดยส่งเอกสารในข้อ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่กองคลังส่งใบสำคัญรับเงินให้กรอกเอกสาร และลงนามในเอกสาร
 4. รับเงินคืน

กรณีที่ 2 ฝากผู้อื่นรับค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

 1. ผู้ขอรับเงินคืน เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  1.1 หนังสือมอบอำนาจรับค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
  1.2 เอกสารขอรับค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน
  1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ)
  1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อขอรับค่าประกันคืนที่ TGGS ชั้น 1 โดยส่งเอกสารในข้อ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่กองคลังส่งใบสำคัญรับเงินให้กรอกเอกสาร และลงนามในเอกสาร
 4. รับเงินคืน