ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
Asst.Prof.Dr. Mahasak ketcham

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน

ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และกฎหมายสำหรับธุรกิจเชิงดิจิทัล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประมวลผลภาพทางธุรกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัล
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารความมั่นคงสารสนเทศ
เชาว์ปัญญาธุรกิจดิจิทัล

ผลงานวิชาการ

 1. Yimyam. W., Utakrit. N., Ketcham. M., Rattanasiriwongwut. M., Chumuang. N., and Hiranchan. S. (2020). A Development Heat Stroke Detection System Integrated with Infrared Camera, The 15th International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing and International Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing. (SNLP 2020).  18-20 November 2020. pp. 99 – 103.
 2. Chumuang. N., Hiranchan. S., Ketcham. M., Yimyam. W., Pramkeaw. P., Tangwannawit. S. (2020). Developed Credit Card Fraud Detection Alert Systems via Notification of LINE Application, The 15th International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing and International Conference on Artificial Intelligence & Internet of Thing. (SNLP 2020).  18-20 November 2020. pp. 81-86.
 3. Sattarpoom Thaiparnit, Narumaol Chumuang and Mahasak Ketcham “A Comparative Study of Classification Liver Dysfunction with Machine Learning” The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018) November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 4. Narumol Chumuang and Mahasak Ketcham “Model for Handwritten Recognition Based on Artificial Intelligence” The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018) November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 5. Anchana Muankid and Mahasak Ketcham “The Limb Leads ECG Signal Analysis in Inferior Myocardial Infarction Patients By Rule Base” The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)” November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 6. Thidarat Pinthong, Worawut Yimyam and Mahasak Ketcham “The Study Factors and Model Creation for Prediction Academic Achievement Using Support Vector Machine” The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)” November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 7. Manussawee Piyaneeranart and Mahasak Ketcham “Modeling for Robot-Driven Prototype Automation” The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)” November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 8. Ittikorn Thammachantuek, Somkiat Kosolsombat and Mahasak Ketcham “Comparison of Machine Learning Algorithm’s Performance Based on Decision making In Autonomous Car “The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)” November 15-17, 2018, Pattaya, Thailand
 9. Worawut Yimyam, Thidarat Pinthong and Narumol Chumuang, Mahasak ketcham “Face detection criminals through CCTV cameras” 2018 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS2018), 26-29 November 2018
 10. Mahasak Ketcham, Manussawee Piyaneeranart and Thittaporn Ganokratanaa. “Emotional Detection of Patients Major Depressive Disorder in Medical Diagnosis” 2018 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS2018), 26-29 November 2018
 11. Muankid, A., Ketcham, M. “The Real-time Electrocardiogram Signal Monitoring System in Wireless Sensor Network”(2019) International Journal of International Journal of Online Engineering   Volume: 15 Issue 2, Pages: 4-20
 12. Yimyam, W., Ketcham, M. “The System for Driver Fatigue Monitoring Using Decision Tree via Wireless Sensor Network for Intelligent Transport System” (2018) International Journal of International Journal of Online Engineering   Volume: 14   Issue: 10   Pages: 21-39
 13. Yimyam, W., Ketcham, M. “The grading multiple choice tests system via mobile phone using image processing technique” (2018) International Journal of Emerging Technologies in Learning, Volume: 13 (10), pp. 260-269.
 14. Pramkeaw, P., Ngamrungsiri, P., Ketcham, M. “CCTV face detection criminals and tracking system using data analysis algorithm” (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 807, pp. 105-110.
 15. Chumuang, N., Ketcham, M., Sawatnatee, A. “Criminal background check program with fingerprint” (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 807, pp. 169-186.
 16. Phattarachairawee, S., Rattanasiriwongwut, M., Ketcham, M. “Isan Dhamma Characters Segmentation and reading in Thai” (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 807, pp. 111-118.
 17. Silsanpisut, A., Petchsamutr, P., Ketcham, M. “Anti-theft motorcycle system using face recognition by deep learning under concept on Internet of Things” (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 807, pp. 145-158.
 18. S. Thaiparnit, N. Chumuang and M. Ketcham, “Weapon Detector System by Using X-ray Image Processing Technique,” 2018 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Bangkok, Thailand, 2018, pp. 214-219. (Best Paper award)
 19. พัชรพร ขันตีและ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพัสดุบริษัท ABC Express (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 660 – 665.
 20. ธีรเดช ศุภผลศิริและ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาจุดบกพร่องของการขนส่งพัสดุบริษัท ABC Express (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 168 – 173.
 21. สุภกฤต ณรงค์ฤทธิกุลและ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย (2563) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 260 – 265.
 22. ญาณพงศ์  ขุนวงษ์ และ มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ หุ่นยนต์ค้นหาทุ่นระเบิดโลหะควบคุมผ่านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 238-243.
 23. สิริรัตน์  มณีอินทร์ และ มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ ระบบเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 11-18.
 24. งามจิต  เผือกนรินทร์ และ มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ การเปรียบเทียบอัลกอริทึมเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลในการจำแนกประเภทยานพาหนะ (2561) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ หน้า 474-749.
 25. พชรอร  เพชรสมุทร และ มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ ระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์โดยใช้เทคนิครู้จำภาพผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ภายใต้แนวคิดอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง(2560) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017), 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ Arnoma Grand Bangkok หน้า 137-143.